Услуги

“БГ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” ЕООД  ИЗВЪРШВА:

Ежегодна проверка и заверка, ремонт, зареждане и хидростатично изпитване на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене /прахови, с въглероден диоксид, водни и водопенни пожарогасители/;

Абонаментна проверка на техническо състояние на шлангове, струйници, кранове  и ПП касети;

Абонаментна поддръжка и проверка на пожароизвестителни системи (ПИС) и пожарогасителни системи (ПГС), пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина, изготвяне на съответната документация;

Абонаментна проверка на състояние на евакуационно осветление.

Консултации по създаване на организация за осигуряване на ПБ (пожарната безопасност) и за поддържане на техническото състояние на обектите в съответствие с валидните към даден момент строителни книжа, нормативни актове и технически спецификации;

 • Проучване и съдействие за отстраняване на потенциалните рискове, причини и условия за възникване и разпространение на пожари;
 • Разработване на вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обектите и осъществяване на контрол за спазването им;
 • Създаване на условия за безопасна евакуация на хора и материални ценности при пожари и аварии;

Организация на пожарната безопасност на обектите по НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 01 октомври 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ:

 • Създава досие на обекта, съдържащо съответните документи по пожарна безопасност /ПБ/.
 • Разработва правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.
 • Разработва планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранване и др
 • Изготвя планове за осигуряване на пожарната безопасност при ремонти и реконструкции в обекта.
 • Разработва схеми и планове за евакуация на работещите и пребиваващите в обекта лица при пожар или авария.
 • Изготвя съвместно с ръководителите на обектите заповедите по ПБ
 •  Организира периодично учебна евакуация и практическо проиграване на плановете за действие на персонала при ликвидиране на пожари и производствени аварии.
 • Организира и контролира пожаробезопасното извършване на огневи работи на територията на обекта.
 • Организира и провежда противопожарна подготовка и инструктаж на работниците и служителите от фирмата и съдейства при изпълнение предписанията на органите по пожарна и аварийна безопасност.

Проектиране и изграждане на пожарогасителни /ПГС/ и пожароизвестителни системи/ПИС/.

Изработка на проекти по част пожарна безопасност.